BETINGELSER FOR BRØYTEAVTALE MED BMT

BAKGRUNN

Beitostølen Maskin og Transport (BMT) og Friio er opptatt av å tilby en så effektiv og miljøvennlig brøyteløsning som mulig. Å brøyte alle hytter ved hvert snøfall vil påføre maskiner, veier og miljø en unødvendig stor belastning - i tillegg til å bli veldig kostbart for deg som kunde. Vi har derfor utviklet en brøytemodell som sikrer at kun de hytter som faktisk skal benyttes blir brøytet. Vi håper du vil hjelpe oss med å opprettholde denne kostnadseffektive og miljøvennlige brøytemodellen ved å etterleve vilkårene under.

§1 BRØYTESESONGEN

Brøytesesongen starter 15. oktober 2022 og varer til 30. april 2023.

§2 BRØYTEAVTALEN

Alle brøyteavtaler skal forhåndsbetales med mindre det foreligger avtale om annet. Hvilket felt hytta di ligger i bestemmer hva som er inkludert i avtalen og hvilken avtalalternativer du kan velge mellom. De forskjellige avtalealternativene er:

i) Klippekortavtaler

Klippekortavtalene via Friio.no kan inkludere:

  • Vintervedlikehold av privat fellesvei (vanlig + obligatorisk)
  • Sommervedlikehold av privat fellesvei (ikke så vanlig + obligatorisk)
  • Oppsett og nedtaking av brøytestikk (alle + obligatorisk)
  • Private brøytinger/klipp (alle + valgfritt)
  • Tilgang til Min Friio (alle + obligatorisk)

I hyttefeltene der vedlikehold av privat fellesvei ikke er inkludert via Friio.no, faktureres dette etterskuddsvis. Er du usikker på hva som er inkludert i avtalen for ditt felt, kontakt ditt sameie/veilag eller broyting@beitomaskin.no.

NB! Nytt av året er at 20% av gjenværende klipp ved brøytesesongens slutt (avrundet oppover til nærmeste hele tall) overføres til neste brøytesesong.

ii) Tilgangsavtale Min Side/App

Dersom ditt felt har avtale om at vei- og brøyterelaterte tjenester fra BMT skal faktureres etterskuddsvis, trenger du avtale om tilgang til Min Friio. Denne tilgangen er nødvendig for å:

  • Melde ankomst og oppholdsperiode
  • Bestille brøyting/grusing
  • Legge inn generelle brøyteinstruksjoner
  • Kommunisere med kundeservice
  • Administrere brøyteavtalen din

Beløpet for tilgang til Min Friio kr. 149,- refunderes etter endt sesong. Er du usikker på hva som er inkludert i avtalen for ditt felt, kontakt ditt sameie/veilag eller broyting@beitomaskin.no.

§3 ANKOMSTREGISTRERING OG TREKK AV KLIPP

For at vi skal få brøytet i tråd med avtalen  du som avtaleeier registrere ankomst- og avreisedato, heretter omtalt som oppholdsperioden. Dette gjør du på Min Friio. For ankomstdag må du også legge inn forventet tid/klokkeslett for ankomst. Fristen for å registrere en oppholdsperiode er kl. 15.00 dagen i forveien.

Iht. avtalen vil det automatisk bli brøytet hver dag i oppholdsperioden ved snømengde over 5 cm. Dersom du IKKE ønsker brøyting visse dager i oppholdsperioden kan du justere dette ved å benytte funksjonen Endre ditt brøytebehov på Min Friio. Brøyting kan ikke avbestilles for ankomstdag. Fristen for å endre brøytebehov er kl. 15.00 dagen i forveien.

Dager vi brøyter vil det bli trukket ett klipp fra brøyteavtalen. Dersom du melder ankomst og opphold i en periode uten snøfall over 5 cm vil det ikke bli brøytet, og du vil selvfølgelig heller ikke bli trukket klipp. Uavhengig av hvor mange ganger vi må brøyte hytta di i løpet av et døgn (regnes fra midnatt til midnatt), vil det aldri bli trukket mer enn ett klipp pr. døgn. Hvis du trenger brøyting utenom egen ankomst, f eks pga levering til hytta eller behov for tilkomst for andre, så må du huske å melde inn ankomst og avreise på samme måte.  

Du kan justere oppholdsperioden din på hytta på Min Friio. Fristen er kl. 15.00 dagen i forveien for å slette eller legge til kommende datoer. På Min Side kan du også slette en registrert oppholdsperiode hvor det ikke er trukket klipp.

Har du behov for at vi strør adkomst til hytta di under et opphold, melder du dette til hello@friio.no. Vi trekker da ett klipp. Under normale vær- og føreforhold tar det ca. 4 timer fra du melder behov til vi har strødd.

BMT forbeholder seg retten til å brøyte inntil 7 dager før registrert ankomst. Dette vil kunne gjøres når værutsiktene indikerer at det ikke vil være behov for brøyting tettere opp til ankomstdato. Skulle det bli behov for ytterligere brøyting før ankomstdato og tid, vil det selvsagt bli brøytet igjen, uten at du blir trukket et klipp. I praksis vil dette si at hytta di kan bli brøytet og ferdigmeldt inntil 7 dager før faktisk ankomst og at et klipp blir trukket fra din brøyteavtale i forbindelse med dette. Det er ikke mulig for deg, som kunde, å slette en melding om ankomst og oppholdsperiode hvor det allerede er trukket et klipp.

Hytteeiere som ikke melder ankomst vil ikke få brøytet. Hytteeiere som melder ankomst etter siste frist (kl. 15.00 dagen før) vil kun få brøytet dersom brøytemannskap er tilgjengelig. Har du et akutt brøytebehov, og du har glemt å melde ankomst, kan du kontakte vår brøytevakt på telefon 941 60 690, og vi vil prøve å hjelpe deg. Ved akutt brøyting vil du bli belastet med en avgift på kr. 1.950,-, som forhåndsbetales via Vipps.

§4 VEDLIKEHOLDSBRØYTING

Hovedregelen er at du har full kontroll på dine klipp, dog vil det være situasjoner der vi vil belaste deg med klipp. Dette kaller vi vedlikeholdsbrøyting. Vedlikeholdsbrøyting kan forekomme ved store snøfall (ca. 60 cm eller mer), eller hvis store mengder fokksnø må fjernes for å sikre fremkommelighet. Vedlikeholdsbrøyting kan skje inntil maksimalt tre - 3 - ganger pr brøytesesong, og gjøres kun når det er strengt nødvendig for at vi senere i sesongen skal kunne brøyte til hytta di.

Dersom vi belaster deg med et klipp for vedlikeholdsbrøyting, uten at du selv har meldt ankomst, vil dette tydelig fremgå på Min Friio.

§5 FELLESVEI OG BRØYTESTIKK

i) Fellesvei

Som hovedregel vil fellesveien brøytes ved 5 cm snøfall eller mer, men den blir også brøytet ved snøfokk/snødrev, samt blir strødd ved behov. Grunnet beredskap (brann, ambulanse m.m) vil alle fellesveier bli brøytet kontinuerlig når dette er nødvendig, uavhengig av ankomstmelding.

ii) Brøytestikk

Brøytestikk er obligatorisk og inkluderer oppsett på høsten og nedtaking på våren. Brøytestikk er nødvendig for å vite hvor og hvordan det skal brøytes, og vårt mannskap setter selv opp disse på eiendommene og langs fellesveien for å sikre at dette blir gjort i henhold til våre rutiner. Slik minimeres risikoen for brøyteskader, og brøytingen blir utført på en så trygg måte som mulig – både for deg og våre sjåfører. Brøytestikkene må ikke flyttes på.

§6 PRISER

Det er stor variasjon i vær- og vindforholdene på Beitostølen. Prisene for brøyteavtaler varierer avhengig av hvilket hyttefelt du tilhører, eller hvilke vel/veilag du tilhører. Prisene for brøytesesongen 2022-2023 er basert på fjorårets priser og indeksregulert basert på kostnadsindeksen for vinterdrift av veier, utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå.

§7 SKADE

Dersom det i forbindelse med at vi utfører brøyting påføres skade på eiendom vil du som kunde bli varslet. BMT tar ikke ansvar for skade påført gjenstander skjult under snø eller som på annen måte ikke er mulig for brøyter å oppdage.

§ 8 BRØYTEAVTALENS OPPHØR VED SESONGSLUTT

Ved brøytesesongens avslutning opphører brøyteavtalen automatisk.

Kunder med klippekortavtale får ved kjøp av neste sesongs avtale overført 20 % av evt. resterende klipp fra foregående sesong, rundet oppover. Det er ikke mulig å få refundert beløp for resterende klipp.

For kunder som har benyttet klipp utover kjøpte klipp vil negativ saldo i sin helhet overføres til neste sesongs avtale og trukket fra i antall klipp som kjøpes for denne sesong.

§ 9 SIST OPPDATERT

Betingelsene er sist oppdatert 8. mai 2023.