Gå til innhold

GENERELLE SALGS- OG KUNDEVILKÅR

§1 INNLEDNING

Vennligst les disse generelle vilkårene før du registrerer deg eller bestiller varer og tjenester (“Produkter”) fra Friio. Ved å registrere deg eller bestille Produkter fra Friio, bekrefter du at du har lest og akseptert disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke aksepterer vilkårene og betingelsene kan du ikke ta i bruk Friios tjenester. Avtalen du som kjøper inngår med Friio som selger består av disse generelle salgsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen i Friio plattformen (eller på nettsiden)(heretter “Friio Appen”) og de særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid, går de de særskilte vilkårene foran de generelle, som går foran opplysninger gitt i bestillingsløsningen, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Her finner du den oppdaterte versjonen av de generelle salgsvilkårene. Vilkårene utfylles av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

§2 PARTENE

Selger er Frii Group AS, org. nr. 827 033 642, Askekroken 11, C/O, 0277, Oslo, e-post hello@friio.no og betegnes i det følgende som "Friio","vi".

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som ”kunden”/"kjøper"/”du”.

§3 FRIIO Appen

Friio Appen gir deg anledning til å bestille Friios hyttetjenester, restauranttjenester, aktivitetstjenester, interiørtjenester, dagligvaretjenester, utleietjenester og annet som hører til hyttelivet, slik de er tilgjengelige til enhver tid. Ved å bestille et Produkt i Friio Appen, inngår du en avtale med Frio som Friio er ansvarlig for oppfyllelsen av. Friio Appen gir deg også tilgang til Friio Kundeservice.

§4 PRIS

Prisene for Produktene vises i Friio Appen. Friio forbeholder seg retten til å endre pris og/eller innholdet i Friio Appen eller tjenesten. Ved betydelige endringer i tjenesten eller i Friio Appen vil disse vilkårene oppdateres, og en ny versjon vil bli gjort tilgjengelig i Friio Appen. Vennligst sørg for at du har lest den siste, oppdaterte versjonen av vilkårene. 

§5 BETALING

Betaling skjer via betalingsløsningen Vipps og/eller Klarna ved kjøp/bestilling. 

Dersom det er bestilt en løpende/periodisk ytelse vil trekk/betaling  skje ved forfall iht vilkårene for dette Produktet. Ved fornyelse av et abonnement og ved avtalte forfall når du har valgt delbetaling vil det også trekkes/faktureres på din valgte betalingsløsning. For enkelte av Friios Produkter kjøper du "klippekort", der kjøpet gir deg rett til å avrope et nærmere antall enheter. Klippekort må anvendes innen 12 måneder fra første klipp er brukt. Klipp som ikke benyttes innen den fastsatte perioden utløper. Nærmere bestemmelser finnes i de særskilte vilkårene for det individuelle Produkt, der det også kan avtales en annen varighet, både kortere og lenger enn standarden på 12 måneder.

Du kan avslutte kundeforholdet med Friio ved å si opp avtalen i Friio Appen eller ved å slutte å foreta nye bestillinger. Allerede inngåtte avtaler vil løpe inntil de er fullført eller oppsigelsen er effektiv. Belastninger i Vipps foretas og opphører i samsvar med dette.

§6 LEVERING

Dersom du har bestilt et Produkt gjennom Friio Appen, vil bestillingen bli levert på/til det stedet/lokasjonen som du har bekreftet. Du må også oppgi veiadressen for det bekreftede stedet/lokasjonen i Friio Appen. Du er alene ansvarlig for å oppgi korrekt adresse og instruksjoner for levering av bestillingen. Leveringstjenester utføres av Friios underleverandører på Friios ansvar.

Du må være tilgjengelig for å motta anrop på det telefonnummeret du har oppgitt i Friio Appen. Dersom du ikke kan nås på det oppgitte telefonnummeret, vil leveringen kunne kanselleres av Friio, hvorpå du kan bli belastet full pris for bestillingen.

Du kan legge inn en bestilling som skal leveres så snart som mulig eller forhåndsbestille et bestemt leveringstidspunkt:

Ved bestilling med levering så snart som mulig: Ved levering av slike Produkter må du være tilgjengelig på det bekreftede stedet. Dersom du ikke er tilgjengelig på det bekreftede stedet innen 5 minutter etter at bestillingen er ankommet, og du ikke svarer etter at leverandøren har forsøkt å oppnå kontakt to ganger, kan leveringen kanselleres, hvorpå du kan bli belastet full pris for bestillingen. Ved bestilling med levering så snart som mulig vil leveringen starte umiddelbart etter at ordren er gjort ferdig av Friio. Du aksepterer dermed at transporttjenesten ikke er refunderbar og at du dermed gir avkall på angrerett i relasjon til leveringstjenesten.

Ved forhåndsbestilt-leveringsmetode: Ved levering av produkter/tjenester der det er nødvendig at du er tilstede på den bekreftede lokasjonen, må du være tilstede på den bekreftede lokasjonen f.o.m. 10 minutter før det forhåndsbestilte leveringstidspunktet og frem til det faktiske leveringstidspunktet.

Vi tar forbehold om at et Produkt kan være utsolgt når bestillingen gjøres og at bestillingen da helt eller delvis kan avvises eller kanselleres, som i sistnevnte tilfelle vil medføre at du får tilbake pengene du har betalt.

§7 RISIKOEN FOR VARER OG TJENESTER

Risikoen for et Produkt går over når levering er skjedd på avtalt sted. Friio er ikke ansvarlig for skader eller forringelser på Produkter som inntreffer etter leveringen.

§8 DIN FORPLIKTELSE SOM FRIIOS KUNDE

Ved å akseptere vilkårene bekrefter du at du er minst 18 år gammel og at du kan godta disse vilkårene med bindende virkning. Du er ansvarlig for å sørge for at informasjonen du oppgir når du registrerer din brukerkonto hos Friio er korrekt. Du samtykker i å holde din og annen kontoinformasjon konfidensiell og sikker, og ikke dele slik informasjon med andre.

§9 ANGRERETT

Med mindre avtalen/kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøp av Produkter i henhold til angrerettloven. Unntak fra angrerett følger av lov og kan også være angitt i disse generelle salgsvilkårene og/eller i de særlige vilkårene for det aktuelle kjøpet. Du må gi Friio melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående Produkter vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller regelmessig levering av like Produkter, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Dersom du ønsker å benytte deg av din angrerett, må du varsle Friio om at du ønsker å gå fra avtalen innen angrefristen. Varsel om bruk av angrerett kan sendes til hello@friio.no. Du kan også benytte deg av Forbrukerrådets standardskjema for angrerett, som er tilgjengelig her.

Ved bruk av angreretten må Produktet leveres tilbake til Friio uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Når du bruker angreretten din er du alene ansvarlig for eventuelle returkostnader og Produktets tilstand fra du mottok Produktet og under returen.

Som Kjøper kan du som hovedregel prøve eller teste Produktet på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av Produktet går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Dersom returen godkjennes av Friio vil Friio besørge kjøpesummen tilbakebetalt til kjøperen uten unødig opphold, og senest 30 dager etter det returnerte produktet mottas. Friio har rett til å holde tilbake betalingen til Produktet er mottatt fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at det er sendt tilbake.

§10 FORCE MAJEURE MV.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, underleverandørers kontroll eller som vedkommende part ikke med rimelighet kunne forventes å forutse eller overvinne, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Tilsvarende gjelder dersom Friios underleverandører eller en tredjepart opphører med sin virksomhet eller for øvrig vesentlig misligholder sine leveranser til Friio.

§11 PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring.

§12 IP OG TAUSHETSPLIKT

Kunden får en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar disposisjonsrett til Friio Appen. Alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten (herunder opphavs- og patentrettigheter, produkter, idéer, konsepter, logoer, design, know-how, forretningshemmeligheter, varemerker, løsninger, tekniske innretninger og domener) forblir hos Friio; kunden opparbeider seg ikke noen eiendomsrett til disse.

Kunden har ikke rett til å endre eller tilpasse Friio Appen. Kunden forplikter seg videre til ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge eller viderelisensiere tjenesten.

Kunden har heller ikke rett til å installere tjenesten på maskiner eller mobile enheter som ikke kunden selv eier og kontrollerer.

Kunden har ikke rett til å benytte Friios navn, logo eller andre forretningskjennetegn.

§13 SÆRSKILT FOR RESTAURANTTJENESTER OG DAGLIGVARETJENESTER

For måltider og matvarer i Friio Appen, presenterer Friio en liste over ingredienser levert. Vi kan imidlertid ikke garantere at en slik liste over ingredienser er korrekt og/eller oppdatert til enhver tid. Ved behov for ytterligere informasjon om for eksempel allergener, ingredienser eller opprinnelsen til råstoffet, vil vår Kundeservice kunne svare. Dersom matvaren er forhåndspakket er det viktig at du leser listen over ingredienser som er på emballasjen.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt er det forutsatt at måltider bestilt i Friio Appen skal konsumeres umiddelbart ved levering. Friio er ikke ansvarlige for kvaliteten på maten dersom den konsumeres senere. Se forøvrig særskilte vilkår for disse Produktene.

§14 UTESTENGELSE

Friio forbeholder seg retten til å utestenge brukere som anvender tjenesten i strid med disse brukervilkårene eller gjeldende lovgivning. Det samme gjelder dersom det er grunn til å anta at en bruker bryter med Friios ønske om å være en trygg og effektiv tjeneste. Slik utestengelse kan skje umiddelbart, og kunden varsles per e-post.

§15 KUNDESERVICE

Dialog mellom Friio og deg som kunde skjer primært i Friio Appen. Dersom det er behov for dialog utenom appen skjer dette ved Friio Kundeservice, som nås på chat i Friio Appen alternativt, e-post hello@friio.no.

Dersom du har spørsmål til disse kundevilkårene eller til våre Produkter ber vi deg kontakte oss på e-post: hello@friio.no. Det samme gjelder dersom du er misfornøyd med et Produkt og/eller vurderer å reklamere. Når vi har mottatt din henvendelse vil vi så snart som mulig undersøke saken og finne en løsning i samsvar med gjeldende forbrukerlovgivning.

§16 REKLAMASJON - KONFLIKTLØSNING

Klager og reklamasjoner rettes til Friio innen rimelig tid. 

Reklamasjon til Friio gjøres til Frioo Kundeservice, som nås på chat i Friio Appen alternativt e-post hello@friio.no. 

Norsk rett får anvendelse på bruken av Friios tjenester og ved tolkning av disse vilkårene.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon.

23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Sist oppdatert 20. september 2022.