Gå til innhold

PERSONVERNERKLÆRING

DITT PERSONVERN

Ditt personvern er viktig for Friio.no og Friio app. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet;

 • hvilke personopplysninger vi samler inn
 • hvordan vi gjør det
 • hva vi bruker det til

§1 HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som for eksempel:

 • navn
 • postadresse
 • hytteadresse
 • e-postadresse
 • IP-adresse
 • mobilnummer. 

§2 HVEM BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER OM?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer: 

 • Besøkende på vår nettside og Friio app
 • Kunder
 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og partnere
 • Jobbsøkere

§3 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier og etter relevant behov: 

 • Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger, telefonnummer, e-postadresse og hytteadresse
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato
 • Hyttestørrelse, preferanser, allergier
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, innmeldt ankomst og avreise, bestillingshistorikk, betalingsopplysninger, og henvendelser til kundeservice
 • Opplysninger fra dine besøk på våre nettsider og applikasjoner, herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke dersom personopplysningene over er samlet inn for samme formål, vil vi kunne sammenstille disse for å kunne levere den avtalte tjenesten.

§4 HVORDAN FÅR VI PERSONOPPLYSNINGER OM DEG?

Vi samler inn opplysninger på flere måter: 

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du benytter plattformen vår, bestiller våre tjenester eller kontakter vårt kundesenter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser. 
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av appen vår, nettsiden vår og våre tjenester. Disse opplysningene er viktige for å kunne levere, forbedre og tilpasse de tjenestene som vi tilbyr deg.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere via distribusjonskanaler som er tilknyttet våre distribusjonskanaler eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg.  

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger til oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til planlegging, tjenestelevering, fakturering e.l.

§5 HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

Frii Group AS, org. nr. 827 033 642, Askekroken 11, C/O, 0277 Oslo, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er vi som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.   

§6 FORMÅLET MED, OG DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR, BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

I dette punktet gir vi deg en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen vår. 

Levere produkter/tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter/tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med:

 • Hyttetjenester: vask, vakt/tilsyn, snømåking/brøyting, ved/gass/brensel ++
 • Restauranttjenester: takeaway, hjemmekokk, kokkekurs ++
 • Aktivitetstjenester: PT, kurs, turarrangering, utstyrsservice ++
 • Interiørtjenester: interiørtips, pynt til event/høytid, styling, oppussingshjelp ++
 • Dagligvaretjenester: klikk og hent, matkasse, varer levert på døren ++
 • Andre tjenester: utleie av hytte, budtjenester, timehjelp ++

For å kunne levere disse tjenestene til deg behandler vi dine kontaktopplysninger, din innmeldte ankomst og avreise, dine tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger og henvendelser til kundeservice. Disse opplysningene må også deles med samarbeidspartnerne som skal drifte vår plattform og de som skal yte tjenesten. Behandlingsaktivitetene for det ovennevnte formålet har hjemmel i personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendig for å oppfylle avtale).

Når du bestiller tjenester via våre nettsider og applikasjoner er det også nødvendig å behandle opplysninger hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, samt IP-adresser, skjermstørrelse etc.

Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. For dette formålet behandler vi både opplysninger om hvilke tilbakemeldinger og kommentarer vi har fått fra deg, og trafikkdata slik som dato og varighet for bruk av nettside/applikasjon. Behandlingsaktivitetene gjøres med hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). 

Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med levering av våre tjenester. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15 (3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Stillingsutlysning og ansettelse: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss enten uoppfordret eller ved en utlysning. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke).

Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. vår berettigede interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artikkel 32 og 6 nr. 1 bokstav c. 

Overholdelse av lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning. Behandlingsgrunnlaget er da GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. 

Annet: Dersom du samtykker til det, kan vi også behandler personopplysninger til andre formål. Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger.

§7 HVORDAN SIKRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns og rettingsforespørsler.

§8 HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED? 

Vi deler opplysningene med våre underleverandører, deres leverandører og samarbeidspartnere for at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten. Vi inngår i slike tilfelle databehandleravtaler som regulerer adgangen til og bruken av opplysningene. 

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt. 

§9 HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de ovennevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke slettes når samtykket trekkes tilbake. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil opplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger. Opplysninger som er lagret i henhold til lovpålagte forpliktelser slettes når plikten opphører. 

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.  

§10 HVILKE RETTIGHETER HAR DU? 

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg. 

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. 

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.  

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.  

Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene vi har registrert om deg, så langt taushetsplikten ikke er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.  

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

Du kan lese mer om dine rettigheter samt om hvordan du går frem for å klage på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no 

§11 HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier på våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg. Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser mv. her.  

§12 HVORDAN SIER VI I FRA OM ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN? 

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

§13 SÆRLIG OM BARNS PERSONVERN

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 18 år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse opplysningene så snart forholdet blir avdekket. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt nedenfor.  

§14 HVORDAN KOMMER DU I KONTAKT MED OSS?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte oss her: https://www.friio.no/kontakt-oss

§15 SIST OPPDATERT

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert den 10. september 2022